آزمایشی

The sensitivity to surface breaking cracks is likely to be better if the technique is :

امکان یافتن ترک سطحی بیشتر می شود اگر تکنیک مورد استفاده :